Bestyrelsen

Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted
1.1: Centerets navn er Center for Seksuelt Misbrugte Midt Nord. Centeret består af Behandlingssektionen og Frivilligsektionen. CSM Midt Nord har hjemsted i Aarhus.
1.2: Centerets virke bygger på kontrakt mellem Social- og Integrationsministeriet.

§ 2 Formål
2.1: Centerets formål er at sikre et bredspektret og professionelt behandlings- og rådgivningstilbud til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.
2.2: Centeret skal opnå sit formål ved at arbejde videns baseret, og der skal ske en løbende dokumentation og evaluering af centerets virksomhed med henblik på fortsat finansiering og videre udvikling.
2.3: Centeret kan deltage i den politiske debat om problematikken med henblik på at synliggøre, aftabuisere og oplyse om problematikken og om behandlings- og rådgivningsmuligheder. Det kan f. eks. være i form af samarbejde med frivillige organisationer om arrangementer, der sikrer opbakning til senfølgeområdet.
2.4: Det er et formål at opbygge et samarbejde mellem det frivillige og det professionelle i form af psykologisk behandling, frivillig rådgivning og socialrådgivning.
2.5: Center for Seksuelt Misbrugte Midt Nord skal til enhver tid være uafhængigt af politiske og religiøse retninger.

§ 3 Opgaver (Indsatser)
3.1:Centeret skal tilbyde individuel behandling foretaget af psykologer.
3.2: Centeret kan tilbyde gruppebehandling foretaget af psykologer eller psykoterapeuter med specifik viden og erfaring om senfølgeproblematikker, samt konkret erfaring med gruppebehandling til målgruppen.
3.3: Centeret skal tilbyde brugerne rådgivning af en socialrådgiver. Rådgivningen kan være anonym.
3.4: Centeret kan oprette og drive pårørende- og selvhjælpsgrupper.
3.5: Centeret kan varetage opgaver for VISO.
3.6: For eksterne midler kan centeret beslutte på anden vis at arbejde på at kvalificere hjælpen til målgruppen for at øge viften af tilbud. Det kan f. eks. foregå via metode-udviklingsprojekter og forskningsbaseret samarbejde.
3.7: Centeret skal tilbyde rådgivning ved frivillige rådgivere og kan tilbyde andre aktiviteter, hvor frivillig arbejdskraft indgår.
3.8: Centeret skal tilbyde rådgivning til brugerne og deres pårørende i form af en åben anonym café, hvor der er tilknyttet frivillige rådgivere ud over de ansatte medarbejdere.
3.9: Behandlingssektionen yder supervision til Frivilligsektionen minimum 4 gange årligt, ligesom Frivilligsektionen forpligtes til at modtage supervision i forbindelse med sin opgaveløsning i centerets regi.
Målgruppen for rådgivning er:
3.10: Mænd og kvinder over 18 år, der i barndommen har været udsat for seksuelle overgreb, samt pårørende til disse, og professionelle, der arbejder med problematikken: Senfølger efter seksuelle overgreb.
Målgruppen for behandling er:
3.11: Voksne mænd og kvinder i alderen 18 år og derover, der i barndommen har været udsat for seksuelle overgreb, og som i dag lider af senfølger.

§ 4 Finansiering
4.1: Centerets løn- og øvrige driftsudgifter finansieres af en bevilling, tildelt og fastsat af Social og Indenrigsministeriet i 2016. Centeret kan arbejde på at skabe kommunal eller anden medfinansiering til centerets drift og udvikling af nye indsatser og tilbud.
4.2: Tilbuddet i centeret er gratis for personer, der har været udsat for overgreb i barndommen, samt deres pårørende.

§ 5 Bestyrelsen
5.1: Centeret er en selvejende institution og har tilknyttet en bestyrelse. Bestyrelsen er centerets højeste myndighed og har det overordnede ansvar for centerets virksomhed.
5.2: Bestyrelsens medlemmer forpligter sig til at handle indenfor centerets vedtægter.
5.3: Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og en næstformand, en medarbejderrepræsentant, en brugerrepræsentant, en frivilligrepræsentant samt eksterne repræsentanter. Centerleder samt daglig leder af Frivilligsektionen er obligatoriske medlemmer af bestyrelsen, men har ikke stemmeret. Der tilstræbes en professionel bestyrelse funderet i det faglige. Bestyrelsen er selvsupplerende.
5.4: Ved et bestyrelsesmedlems afgang tager bestyrelsen stilling til, hvornår og med hvilken person, bestyrelsen skal suppleres i henhold til bestemmelserne (jvf. ovenstående) til erstatning for det fratrådte bestyrelsesmedlem. Medarbejderrepræsentant, brugerrepræsentant og frivilligrepræsentant vælges for 1 år ad gangen. Genvalg af disse kan finde sted.
5.5: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede, herunder formanden, hvis formanden er forhindret subsidiært næstformanden. Beslutninger træffes så vidt muligt i enighed – om nødvendigt ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
5.6: Bestyrelsen er underlagt de sædvanlige regler for habilitet.
5.7: Bestyrelsesmøde afholdes mindst 3 gange årligt og indkaldes af formanden eller af 2 bestyrelsesmedlemmer med mindst 10 dages varsel og med angivelse af dagsorden.
5.8: Referater fra bestyrelsens møder udsendes til bestyrelsens medlemmer på mail. Bestyrelsens medlemmer godkender skriftligt referatet på næstkommende bestyrelsesmøde.
5.9: Referater fra bestyrelsens møder udsendes til bestyrelsens medlemmer på mail. Bestyrelsens medlemmer godkender skriftligt referatet på næstkommende bestyrelsesmøde.

§ 6 Ledelse
6.1: Centerlederen ansætter en medarbejder til at forestå daglig ledelse af Frivilligsektionen i samarbejde med bestyrelsen.
6.2: Centerlederen har personaleansvaret.
6.3: Personalets løn og ansættelsesvilkår fastsættes med udgangspunkt i Kommunernes Landsforenings overenskomster med de faglige organisationer.
§ 7 Regnskabsaflæggelse og revision
7.1: Centerets regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december. Regnskabet føres i overensstemmelse med retningslinjer for bevillingen, fastsat af Social og Indenrigsministeriet.
7.2: Regnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor efter regler fastsat af Social og Indenrigsministeriet.
7.3: Revisor vælges af formanden for bestyrelsen og centerlederen.

§ 8 Årsberetning
8.1: Centeret udarbejder en statusrapport for det foregående års aktiviteter.

§ 9 Tegningsret
9.1: Til at forpligtige centeret retsligt over for tredje part kræves underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden, eller under dennes længerevarende fravær: Tre bestyrelsesmedlemmer.

§ 10 Hæftelse
10.1: Centeret hæfter selv for de aftaler og forpligtelser, det har indgået efter dansk rets almindelige regler.
10.2: For sine forpligtelser hæfter alene centeret med den til enhver tid gældende formue. Der påhviler ikke centerets bestyrelse nogen personlig hæftelse. Der tilkommer ikke bestyrelsen eller andre særlige rettigheder over formuen.

§ 11 Vedtægtsændringer og opløsning
11.1: Ændringer af vedtægterne kan besluttes af bestyrelsen. Bestyrelsen gennemgår vedtægterne minimum 1 gang årligt.
11.2: Såfremt ændrede forhold gør en regulering i vedtægterne hensigtsmæssig, kan dette alene ske, såfremt 2/3 af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer stemmer for forslaget.
11.3: Centeret kan opløses, når det skønnes, at fortsat drift ikke længere tjener formålet. Dette forudsætter, at 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne stemmer for forslaget. Såfremt 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne ikke er til stede, kan forslaget vedtages ved et efterfølgende ekstraordinært bestyrelsesmøde, såfremt 2/3 af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer stemmer for forslaget.
11.4: Ved centerets opløsning skal aktiverne anvendes efter bestyrelsens beslutning og i overensstemmelse med de formål, der følger af vedtægternes § 2. Dog for så vidt angår de statslige midler skal disse udskilles fra regnskabet og tilbageføres til Social-, Børne- og Integrationsministeriet.
11.5: Vedtægterne træder i kraft, når de er vedtaget af bestyrelsen.
Således vedtaget af bestyrelsen på møde den 19. september 2016.

Relaterede Artikler

27. September

Tak til Hindbærsnitteløbet

Tak til Aarhus Hjælper, Berits Løbeskole, Dansk Folkehjælp, Meyerdonationen, Socialrådgiverforeningen og...
14. September

Kreativt værksted

To kreative frivillige opstarter et kreativt værksted i frivilligsektionen. Hver torsdag...
30. August

Oplysningskampagne til mænd

Center for Voldtægtsofre og CSM Midt Nord samarbejder nu om at søge...