CSM Midt Nord

Persondatapolitik

Persondatapolitik for CSM Midt Nord

1. Generelt
Denne persondatapolitik er gældende for samtlige af de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig. Her kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger, og hvor længe vi opbevarer oplysninger om dig m.m.

2. Dataansvarlig
2.1 CSM Midt Nord er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet og modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

CSM Midt Nord
Nørreport 26, Baghuset, st.
8000 Aarhus C
20 22 45 80
csm@csm-midtnord.dk
CVR nr.: 34979235

2.2 Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at henvende dig til vores kontaktperson vedr. GDPR. Du kan kontakte os på via ovenstående kontaktinfo.

2.3 Den overordnede retslige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering. I tillæg hertil kommer den lov, som måtte blive vedtaget på baggrund af forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger fremsat den 25. oktober 2017.

3. Vi behandler følgende persondata
3.1 Når du er opskrevet på venteliste til visitation eller rådgivning/udredning/behandling hos os:
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Almindelige personoplysninger:
Navn, adresse, kontaktoplysninger, fødselsdato samt evt. øvrige almindelige personoplysninger, du måtte give os ved henvendelse til os.

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
Nødvendigt med navn, adresse, kontaktoplysninger for at kunne opskrive – og senere kontakte dig – på venteliste til henholdsvis visitation og behandling. Øvrige almindelige personoplysninger hjælper psykologen med at danne sig et samlet indtryk af dig, for en bedre visitation, behandling, rådgivning og/eller udredning.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
Når du bliver indskrevet hos os, behandler vi dine almindelige personoplysninger til netop det pågældende formål. Det juridiske grundlag er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en aftale, den registrerede er eller bliver part i: Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Når du er opskrevet på venteliste til behandling eller er kommet i behandling/udredning/rådgivning
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, kontaktoplysninger, cpr.nr., generelle livsstilsoplysninger, arbejdsoplysninger, familieforhold.
Personfølsomme oplysninger, oplysninger om væsentlige sociale problemer og andre private forhold, oplysninger om socialstøtte, familiestridigheder, tvangsfjernelse af børn, strafbare forhold samt andre oplysninger, der måtte komme frem under samtalerne.

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
Almindelige personoplysninger:
Nødvendigt med navn, adresse, kontaktoplysninger for at kunne opskrive – og senere kontakte dig – på venteliste til behandling samt undervejs i din behandling. CPR.nr. nødvendigt ift. videregivelse af oplysninger til tredjepart såsom kommunale sagsbehandlere, se under videregivelse af oplysninger.
Personfølsomme oplysninger, oplysninger om væsentlige sociale problemer og andre forhold, strafbare forhold og andre informationer, som du giver os/psykologen vil fremgå af din journal.
Vi har journalføringspligt jf. Psykologloven. Oplysningerne hjælper psykologen til at danne sig et samlet indtryk af dig, så psykologen bedre kan hjælpe dig i form af behandling, rådgivning og/eller udredning.
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: Vi har journaliseringspligt, jf. Psykologloven. Derudover er oplysningerne nødvendige af hensyn til at kunne opfylde den aftale vi indgår med dig om at yde dig rådgivning/behandling/udredning (Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).

Vi videregiver eller overlader ikke dine personoplysninger til andre end medarbejdere i CSM Midt Nord.
Alle medarbejdere har tavshedspligt.
Oplysninger om, at du står på venteliste hos os eller går i behandling hos os gives ikke videre til nogen, hvorfor videregivelse af oplysninger kun gives, i de tilfælde, hvor du selv har informeret en tredjepart – og givet denne samtykke til indhentelse af oplysninger – f.eks. en kommunal sagsbehandler, om din opskrivning på venteliste eller dit igangværende behandlingsforløb hos os.
Almindeligvis vil udveksling af oplysninger foregå via anmodning om attest, aktuel situation eller vurdering, som beskrevet i ”Det socialt-psykologiske samarbejde” (ISBN 87-7848-838-9), hvor der som udgangspunkt foreligger samtykke fra dig, indhentet af den forespørgende myndighed. Attest, aktuel situation eller vurdering gennemgås altid med dig, inden den sendes. Journal udleveres aldrig til andre end dig selv. Andre aktører får kun udleveret journal, hvis du har givet samtykke hertil.

Tidsrum for opbevaring:
Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 5 år fra du bliver afsluttet i behandling, jf. Psykologloven.

3.2 Når du søger job hos os:
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, kontaktoplysninger fødselsdato, generelle livsstilsoplysninger, arbejdsoplysninger, familieforhold samt andre oplysninger, du måtte give os enten i din jobansøgning eller til en eventuel jobsamtale.

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
Vi behandler oplysningerne med det formål at svare på din ansøgning og evt. invitere dig til en jobsamtale samt informere dig om resultatet af en eventuel samtale.
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: Nødvendig af hensyn til opfyldelse af en aftale, den registrerede er eller bliver part i: Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b

I tilfælde af at vi ansætter dig, vil dine oplysninger blive videregivet til Kulturgyngen, med hvem vi har en administrationsaftale, og som forestår bl.a. lønadministration (fremgår af intern persondatapolitik). Hvis du ikke bliver ansat hos os, videregiver vi ikke dine oplysninger.

Tidsrum for opbevaring:
Hvis du ikke bliver ansat, makulerer/sletter vi din ansøgning senest 3 mdr. efter ansøgningsfristens udløb.

4. Dine rettigheder
4.1 Indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til os (på ovenstående adresse – se under pkt. 2.3) kan du anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.

4.2 Berigtigelse og sletning: Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi – af en eller anden grund – ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.

4.3 Begrænsning af behandling: Du har – under særlige omstændigheder – ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

4.4 Dataportabilitet: Du har ret til at modtage dine personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Kontakt os venligst, hvis du vil udnytte muligheden for dataportabilitet.

4.5 Indsigelsesret: Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse). Det fremgår af nærværende politik i hvilket omfang, vi behandler dine oplysninger til sådanne formål. Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at kontakte os.

4.6 Tilbagekaldelse af samtykke: Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. En tilbagetrækning af samtykke kan i nogle situationer have konsekvenser for det videre samarbejde mellem dig og CSM Midt Nord. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

4.7 Du kan skrive til csm@csm-midtnord.dk for at gøre brug af én eller flere af ovenstående rettigheder.

4.8 Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.

5. Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive personoplysninger
Såfremt du er forpligtet til at give oplysninger om dig selv til os, så vil det fremgå dér, hvor vi indsamler oplysningerne. Hvis du ikke vil afgive de personoplysninger, som vi beder om, så kan det, i nogle situationer, have den konsekvens, at vi ikke kan levere de tjenester til dig, som du efterspørger.

6. Sikkerhed
Vores behandling af personoplysninger er underlagt vores procedurer for behandlingssikkerhed og risikovurdering. Vi har implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler personoplysninger frem til sletning, ligesom vi alene overlader vores behandling af personoplysninger til databehandlere, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.

7. Klage til tilsynsmyndighed
Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk

8. Opdatering af persondatapolitik
8.1 CSM Midt Nord er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne politik kan ændres uden varsel. Væsentlige ændringer af politikken vil blive offentliggjort på vores hjemmeside sammen med en opdateret version af politikken.

8.2 Eventuelle ændringer, vi måtte foretage i nærværende politik i fremtiden, vil blive offentliggjort på denne side og kan eventuelt blive meddelt dig via e-mail. Denne politik er senest opdateret den 25. maj 2018.

               

26. September

CSM Midt Nord åbner i Herning og Aalborg

Folketinget har bevilget ekstra midler til senfølgeområdet. Det betyder, at CSM...