Author Archives: admin

VISO-rådgivning

VISO er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område.

CSM centrene er alle tre VISO-leverandører og specialister på senfølgeområdet. VISO er endnu en mulighed for både borgere, pårørende og kommuner til at få specialiseret hjælp til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. VISO tilbyder rådgivning til borgere og pårørende, og til kommuner tilbydes udredning af senfølgeramte borgere samt faglig sparring og rådgivning til professionelle.

VISO-rådgivning til senfølgeramte

Specialrådgivning til senfølgeramte tager afsæt i de problemstillinger, som den pågældende præsenterer. Først og fremmest skal VISO-specialisten sikre, at den senfølgeramte oplever sig mødt og forstået, og dermed tør tro på en positiv forandring i sit liv.

I rådgivningen fokuseres der både på personens vanskeligheder og ressourcer. Der formidles viden om sammenhængen mellem seksuelle overgreb i barndommen og senfølger i voksenlivet. Det vil sige viden om, hvad det gør ved et barn at blive udsat for seksuelle overgreb, og hvordan disse overgreb manifesterer sig i voksenlivet som senfølger i form af for eksempel PTSD, angst, depression, relationelle vanskeligheder, seksuelle vanskeligheder, selvskadende handlinger m.fl.

Der psykoedukeres med udgangspunkt i udfordringerne i hverdagen, fx vanskeligheder med grænsesætning, manglende tillid til andre mennesker, lavt selvværd, problemer med nære, herunder intime, relationer, forældrerollen m.m. Målet er øget indrestyring, herunder en reduktion af stressfremkaldende faktorer.

Socialrådgivning inddrages med hensyn til problemstillinger, der ikke er psykiske.

Kontakt VISO:
Åbningstider:
Mandag til fredag fra kl. 9.00 til kl. 11.30
 72 42 40 00
 viso@socialstyrelsen.dk

VISO-rådgivning til pårørende

Specialrådgivning til pårørende til senfølgeramte tager afsæt i de problemstillinger den pårørende præsenterer. Der formidles viden om sammenhængen mellem seksuelle overgreb i barndommen og senfølger i voksenlivet. Det vil sige viden om, hvad det gør ved et barn at blive udsat for seksuelle overgreb, og hvordan disse overgreb manifesterer sig i voksenlivet som senfølger i form af f.eks. PTSD, angst, depression, relationelle vanskeligheder, seksuelle vanskeligheder, selvskadende handlinger m.fl.

Der psykoedukeres om, hvordan den pårørende kan adskille sine behov fra den senfølgeramtes og samtidig støtte den senfølgeramte i håndteringen af sine senfølger.

Kontakt VISO:
Åbningstider:
Mandag til torsdag klokken 09.00 – 14.30
Fredag klokken 09.00 – 14.00
 72 42 40 00
 viso@socialstyrelsen.dk

VISO-rådgivning til fagpersoner

VISO tilbyder gratis rådgivning til kommuner, borgere og kommunale, regionale og private tilbud. Rådgivningen gives af nogle af landets dygtigste specialister inden for det sociale område og specialundervisningsområdet. VISO kan for eksempel rådgive om, hvordan kommunen kan tilrettelægge en faglig indsats, eller hvad et tilbud kan indeholde. Et rådgivningsforløb kan også indeholde en udredning, hvis der ikke er et tilstrækkeligt grundlag at rådgive ud fra. Udredningen er en helhedsorienteret undersøgelse og vurdering af for eksempel en borgers funktionsnedsættelse, der har eller kan få betydning for den fremtidige livssituation.

VISO’s tilbud omfatter også rådgivning og vidensformidling til grupper af medarbejdere i kommuner, tilbud og PPR. Der skal være tale om et konkret behov for rådgivning i forhold til et bestemt tema inden for det specialiserede område. Der skal være tale om en konkret lokal udfordring i forhold til en afgrænset gruppe af borgere. Et gruppeforløb består typisk af 3-5 rådgivningssessioner, der kan indeholde temadage, rådgivningsmøder, workshops mv. Oftest er formålet med forløbet at opnå viden om målgruppen eller opkvalificere medarbejdere i metoder eller redskaber.

Som noget nyt tilbyder VISO tillige rådgivning på myndighedsniveau. Rådgivningen er målrettet en eller flere sagsbehandlere og ledere på myndighedsniveauet i kommunerne på børne- og voksenområdet.

Kontakt VISO:
Åbningstider:
Mandag til torsdag klokken 09.00 – 14.30
Fredag klokken 09.00 – 14.00
 72 42 40 00
 viso@socialstyrelsen.dk

Eller klik her: Henvendelsesskema

Senfølger

Når et barn udsættes for seksuelle overgreb i barndommen, er der en stor risiko for, at man som voksen udvikler senfølger, og har det svært fysisk, psykisk og socialt. Seksuelle overgreb i barndommen er en meget traumatisk oplevelse, der forstyrrer barnets/den unges udvikling, og overgrebene er typisk begået af et menneske, som barnet havde tillid til.

Senfølger af seksuelle overgreb er den samlede og anerkendte betegnelse for de mange forskellige problemer og den følelsesmæssige sårbarhed, der følger den voksne, og som kan knyttes til den ødelæggende oplevelse, det var at blive seksuelt misbrugt.

Læs mere om senfølger her.