Om CSM Syd

Vedtægter

VEDTÆGTER
for
Den selvejende insititution
Center for Seksuelt Misbrugte (CSM) Syd – Behandlingssektion

1 Navn og hjemsted
 1 – Den selvejende institution ”Center for Seksuelt Misbrugte, Syd – Behandlingssektion” (CSM Syd – Behandlingssektion), har hjemsted i Odense Kommune, Region Syddanmark.

2 Formål
 
2.1 – CSM Syd – Behandlingssektion formål er at tilbyde voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i deres barndom en sammenhængende helhedsorienteret indsats gennem rådgivning, støtte og behandling med henblik på, at:
–   Forbedre målgruppens aktuelle livssituation i forhold til at reducere de fysiske, psykiske og sociale skadevirkninger af overgrebene.
–   Forbedre målgruppens muligheder for at opnå og fastholde arbejdsmarkedstilknytning.
–   Bryde uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre til familie- og socialt liv.

2.2 – Centerets øvrige formål er, at:
–    Medvirke til en fortsat synliggørelse og styrkelse af de eksisterende offentlige, private og frivillige tilbud til mennesker med senfølger i Region Syddanmark.
–    Indgå i et tæt samarbejde med kommunerne i Region Syd og Region Syd Psykiatrien med henblik på at etablerer et tæt samarbejde jf. §2.1.
–    Medvirke til videns- og erfaringsopsamling samt formidling omkring senfølger efter seksuelle overgreb.
–    Fastholde og videreudvikle samarbejde med de øvrige centre for seksuelt misbrugte på landsplan, jf. samarbejdsaftale underskrevet den 16. januar 2018.
–    Fastholde og styrke samarbejde mellem CSM Syd – Behandlingssektion og CSM Syd – Frivilligsektion med henblik på at yde bedst mulig rådgivning og vejledning omkring støtte og behandlingsmuligheder jf. samarbejdsaftale indgået 13. juni 2017.

3 Målgruppe
 
3 – Centeret målgruppe er voksne med senfølger, som har været udsat for incest eller andre former for seksuelle krænkelser i deres barn- eller ungdom, og som er bosiddende i Region Syddanmark.

4 Bestyrelse
 
4 – Bestyrelsen er CSM Syd – Behandlingssektions øverste myndighed, og har således den overordnede ledelse og økonomiske ansvar for den selvejende institution.

4.1 – Bestyrelsen består af syv medlemmer, alle med stemmeret. Derudover deltager leder og en medarbejderrepræsentant, uden stemmeret, men med taleret, i bestyrelsens møder.

4.2 – Bestyrelsen er selvsupplerende – nye medlemmer til bestyrelsen udpeges af den siddende bestyrelse. Det tilstræbes, at bestyrelsen er bredt sammensat i forhold til faglig, organisatorisk, formidlingsmæssig ekspertise og med repræsentation fra Region Syddanmark.

4.3 – Medlemmerne udpeges for en toårig periode med efterfølgende mulighed for udpegning for en ny periode.

4.3.1 – Et medlem kan til enhver tid træde ud af bestyrelsen

4.3.2 – Et bestyrelsesmedlem skal træde ud af bestyrelsen, hvis minimum fem øvrige medlemmer stemmer for det.

4.4 – Formanden konstituerer sig selv med formand og næstformand.

4.5 – Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

4.6 – Bestyrelsen afholder mindst fire møder om året. Bestyrelsen kan ekstraordinært indkaldes, når formanden eller to medlemmer ønsker dette.

4.7 – Bestyrelsen træffer beslutning ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er det formandens stemme, der er afgørende.

4.8 – Bestyrelsen ansætter en leder, der varetager den daglige ledelse. Ansættelse af leder sker efter indstilling fra et ansættelsesudvalg sammensat af bestyrelsesmedlemmer og med repræsentation af centerets personale. Bestyrelsen er ligeledes ansvarlig for eventuel afskedigelse af ledelsen.

4.9 – Bestyrelsen påser, at de administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyn til centerets formål. Indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker ud over daglig ledelse og drift, kræver bestyrelsens tilslutning.

4.10 – Bestyrelsen godkender det årlige regnskab og sikrer, at der udfærdiges en status over centerets aktiviteter i det forløbne år. Regnskab og status sendes til bevillingsgivere til orientering.

Børne- og Socialministeriet og Odense Kommune orienteres om, hvem der bestrider formandsposten og bestyrelsens sammensætning. Budget, regnskab og vedtægter fremsendes til bevillingsgivere.

5 Ledelse
 
5 – Lederen varetager den daglige ledelse af centeret og skal dermed følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet.

5.1 – Lederes ansætter og afskediger medarbejdere i samråd med bestyrelsen, inden for rammerne af det af bestyrelsen fastlagte budget.

6 Tegningsret
 
6 – Bestyrelsesformand og leder tegner i forening centerets økonomiske og juridiske forhold. Ved formandens fravær tegnes bestyrelsen af næstformanden og lederes.

Eksempelvis ved indgåelse af forpligtende aftaler i forhold til anden part (Ministeriet, Regionen, Kommuner), som har politiske og/eller økonomiske konsekvenser.

7 Budget og regnskab
 
7 – Institutionens regnskab følger kalenderåret. Der er indgået en samarbejdsaftale med KFUM vedr. udarbejdelse af regnskab og revision jf. samarbejdsaftale af XX.

7.1 – Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at budgettet overholdes, og at pengene anvendes til de givne formål jf. §2 og §4.

8 Ændring af vedtægterne
 
8 – Ændring af vedtægterne kræver, at minimum fem ud af syv af bestyrelsens syv medlemmer stemmer for vedtægtsændringerne.

9 Nedlæggelse af Centeret
 
9 – Nedlæggelse af Center for Seksuelt Misbrugte Syd – Behandlingssektion afgøres af den samlede bestyrelse. Eventuelle aktiver overgår til almene sociale formål efter nærmere aftale med bevillingsgiverne.

               

9. november

CSM Syd har modtaget puljemidler for 2023/24

CSM Syd har modtaget kr. 5.000.000 kr. fra Social- og Boligstyrelsen...
30. august

– Jeg ville ønske, jeg kunne skrive historien om

Claudia Christensen var fem år, da hun første gang blev udsat...
30. august

– Det er hårdt at være pårørende

Christina Palm ved, hvor hårdt det er at være pårørende til...