Om behandling og kontakt

Behandlingsprofil

Behandlingsprofil
I CSM Øst arbejder vi med senfølger af seksuelle overgreb under opvæksten, herunder både overgreb begået i og uden for familien. Senfølgerne kan være meget smertefulde og have omfattende negativ betydning – ikke alene for den, der har oplevet de seksuelle overgreb, men også for de pårørende. Terapeutisk behandling kan være virksomt i forhold til bearbejdning af disse senfølger.

Forandring er mulig
I centeret betragter vi relationer mellem mennesker som udgangspunkt for menneskets udvikling og dannelse af identitet. I terapien arbejder vi derfor med opvækstens betydning for nutidens vanskeligheder i relation til andre og sig selv, og gennem en øget forståelse for disse mønstre og dynamikker bliver forandringen mulig.

Mål med behandlingen
Udgangspunktet for behandlingen i centeret er en bearbejdning af senfølger efter seksuelle overgreb samt omsorgssvigt under opvæksten.

Grundet overgrebenes karakter og de ofte invaliderende senfølger har mange seksuelt misbrugte en oplevelse af manglende kontrol over deres eget liv, manglende selvindflydelse samt oplevelsen af at være afhængige af andre. En overordnet målsætning for behandlingen er derfor, at det enkelte menneske oplever en forandring hen imod en øget grad af indrestyring og selvforvaltning, dvs. at den enkelte udvikler sig fra at føle sig overladt til ydre omstændigheder (ydrestyring) hen imod en følelse af at have mere indflydelse i eget liv (indrestyring).

Der tages udgangspunkt i de emner og problemstillinger, klienten aktuelt er berørt af, og klient og terapeut udarbejder sammen mål for behandlingen. Behandlingen varetages af centerets autoriserede psykologer og består af samtaleterapi, individuelt eller i gruppeforløb.

Behandlingsopstart
I den indledende del af behandlingen afdækkes den enkeltes særegne behandlingsbehov i et samarbejde mellem klient og terapeut, og målsætninger for terapien aftales. Ved behandlingsopstart er der desuden mulighed for at udfylde centerets standardiserede testmateriale, som er udvalgt og sammensat af professor Ask Elklit, Syddansk Universitet. Testmaterialet bruges dels forskningsmæssigt og dels som et værdifuldt værktøj i vurderingen og tilrettelæggelsen af behandlingen.

Behandlingsmetode
Metodisk tager behandlingen afsæt i en relationel psykodynamisk forståelse med stærkt ståsted i tilknytningsteorien. Med dette menes, at der tages udgangspunkt i en forståelse af, hvordan forhold i bl.a. opvæksten har en betydning for måden, hvorpå man indgår i ofte uhensigtsmæssige relationelle-, handle- og tankemønstre i nutiden. Der inddrages desuden metoder fra andre teoretiske forståelsesrammer i terapien, når det vurderes at have en gavnlig effekt.

Der lægges vægt på betydningen af et ligeværdigt samarbejde mellem klient og terapeut, som bygger på værdighed og gensidig respekt, da dette er afgørende for at skabe en tryg terapeutisk alliance, hvor senfølgerne kan bearbejdes.

Relaterede Artikler

29. March

Kalender for Frirummet i april

Se hele programmet for Frirummet i april her
27. February

Kalender for Frirummet i marts 2019

Se hele kalenderen her